Mitt forskningsområde

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är växtplanktonekologi och evolution, närmare bestämt vilken roll olika livscykelstadier spelar för en populations överlevnad, populationsekologi hos fytoplankton, och hur spridning av genetiska populationer sker geografiskt och över tid. Jag har under flera år studerat dynamiken mellan planktoniska och bentiska vilstadier av växtplankton. Inom ramen för mina forskningsprojekt försöker jag förstå hur algblomningar initieras, vilken rumslig och tidsmässig utbredning en population har, och hur växtplankton interagerar med lägre och högre trofinivåer i den marina näringskedjan.

Tillsammans med doktorander, post-docs, nationella och internationella kollegor utför vi laborations- och mesokosmförsök, och fältundersökningar. I vår verktygslåda finns konventionella metoder, förfiningar av dessa, och flera applikationer av molekylära tekniker så som QPCR, mikrosatelliter och DNA sekvensering.